Untitled Document
ทำเนียบผู้บริหาร
  นายเกษม ณ หนองคาย
  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคนแรก
 
 
 

  นายธนิต ซาตา
  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 

  นางสาวอภิญญา ตังประพฤธิกุล
  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงคุก
  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงคุก (คนปัจจุบัน)
  0850038084
  Prapuetdee@gmail.com

ผู้บริหารสถานศึกษา
  นางสาวอภิญญา ตังประพฤธิกุล
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
  0850038084
  Prapuetdee@gmail.com

ฝ่ายบริหารวิชาการ
  นางสาวมินตรา พรมลา
  ครู
  M-ink24@hotmail.com
 
 

  นางสาวสาวิตรี บุดสีทัด
  ครูอัตราจ้าง
 
 
 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  นางสาวสุภาภรณ์ ประทุมชาติ
  ครู
  numtarn09@gmail.com
 
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  นางสาวอรนุช เวรุวณารัก
  ครู
  oranood.weruwanarak
 
 

  นางสาววิกานดา พระยาลอ
  ครู
  venice.wikanda@gmail.com
 
 

  นางสาวทิพวรรณ บรรณารักษ์
  ครูอัตราจ้าง
  taewthip.272517@gmail.com
 
 

ฝ่ายบริหารการเงินและพัสดุ
  นางสาวขวัญฤทัย มุลทาทอง
  ครู
  pkm.aa@hotmail.com
 
 

  นางสาวสุภาภรณ์ ประทุมชาติ
  ครู
  numtarn09@gmail.com
 
 

  นางสาวศิวพร หมั่นเพียร
  ครูอัตราจ้าง
  poppy.poppy33533@gmail.com